Mål, policyer & dokument

Vision

På Liljeholmen är verkligheten större. Unik gemenskap och fulla hus blir till en livsresa.

Mål

Liljeholmens folkhögskolas verksamhet skall genomföras utifrån de syften och verksamhetsområden som staten har definierat. Liljeholmens folkhögskola är en del av frikyrkorörelsen och Evangeliska frikyrkan. Skolan skall präglas av huvudmannen och ha kristna värderingar som grund vid genomförandet av de allmänna och särskilda målen.

Allmänna mål

Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att:

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Särskilda mål

Liljeholmens folkhögskola vill:

 • erbjuda en miljö som präglas av ömsedig respekt oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättningar, religion, utbildningsbakgrund och sexuell läggning
 • befrämja de studerandes mognad och personlighetsutveckling
 • vara en skapande mötesplats för kvinnor och män med skiftande gåvor, erfarenheter och behov
 • sträva efter ett resurssparande och miljövänligt arbetssätt och inspirera till ett ansvarstagande för skapelse och samhälle
 • arbeta i nära samarbete med EFK som folkrörelse, lokalt, nationellt och internationellt
 • erbjuda en gemenskap i drogfri miljö
 • ge möjlighet att reflektera över livsfrågor utifrån ett kristet perspektiv
 • vara en helande och läkande miljö

Hämta Måldokumentet som pdf.

Värdegrund

Gud
Gud är tillvarons ursprung, kärlek och källa till allt liv.

Naturen
Gud, människan och naturen hör samman i en helhet där människan har ett ansvar att vårda och förvalta skapelsen.

Människan
Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett unikt värde, men lever i spänningen mellan ont och gott. Människan är beroende av gemenskap och formas i relation med Gud, människor och allt skapat.

Kunskapen
Kunskapen växer fram i samspelet mellan människor som med engagemang söker den i teoretisk reflektion och praktisk handling.

Kulturen
Människan är kreativ, utvecklas och mognar genom sitt och andras skapande.

Samhället
Samhället formas genom demokrati och rättvisa, gemenskap och respekt, förlåtelse och ansvar.

Hämta Värdegrund som pdf.

Pedagogisk grundsyn

Den pedagogiska grundsynen tar sin utgångspunkt i värdegrunden och är en nedbrytning av den till konkret handling. Liljeholmens folkhögskola vill förverkliga värdegrunden genom att:

 • uppmuntra till aktiv delaktighet i studiearbetet genom att se, locka fram och respektera tidigare erfarenheter och kunskaper. Därvid skall alla ha en reell möjlighet att göra sig hörd och medverka utifrån sina förutsättningar
 • i det pedagogiska arbetet – som rör skolans alla verksamheter – tillämpa metoder som skapar insikt och förståelse
 • öva förmågan att granska och analysera ideologier, tankeströmningar och samhällsföreteelser
 • ge goda tillfällen till skapande och utveckling på olika kompletterande områden såsom hantverk, teoretisk bearbetning och andligt sökande
 • erbjuda tillfällen till reflektion, andakt och Gudstjänst
 • erbjuda naturupplevelser som öppnar sinnen och väcker miljömedvetenhet
 • verka i en anda av generositet och respekt för oliktänkande
 • se hela skolans verksamhet som ett kulturarbete, som skapar delaktighet och förändring

Hämta Pedagogisk grundsyn som pdf.

Drogpolicy

Skolans drogpolicy innebär att det inte är tillåtet att förmedla, använda eller vara påverkad av någon typ av drog – alkohol inberäknat, inom skolans område eller under resa arrangerad av skolan. Den gäller kursdeltagare, gäster och personal.

Hämta Drogpolicyn som pdf.

Likabehandlingsplan

På Liljeholmen jobbar för en nolltolerans mot diskriminering av olika slag. Det handlar om negativ, kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala (t.ex. utfrysning) eller text- och bildburna meddelanden. Hjälp oss att bli en skola där vi ser varandra, talar gott om varandra och stöttar varandra.

Hämta Likabehandlingsplanen som pdf.

Miljöpolicy

På Liljeholmens Folkhögskola arbetar vi för att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan. Vi vill ta vår del av ansvaret för kommande generationer och låter därför miljöperspektivet genomsyra all vår verksamhet.

Som en miljömedveten skola bör vi uppmuntra både kursdeltagare och personal till personliga ställningstaganden i miljövänlig riktning, till exempel genom gemensamma miljödagar. Elever och personal ska uppmuntras att vistas i naturen och njuta av den, genom till exempel friluftsdagar och tillgång till exempelvis roddbåt och grillplats.

Miljöpolicyn är några år gammal så det är hög tid att uppdatera den. Hämta Miljöpolicyn som pdf.

Brandskyddspolicy

Vårt mål är att ha en organisation som har ett aktivt ansvar för brandskyddet och som följer de regler och rutiner som krävs för att minska risken för att en brand ska uppstå.

Hämta Brandskyddspolicyn som pdf.