Allmän kurs

Allmän – Kursupplägg

Kursen följer ett veckoschema som normalt är måndag-fredag kl 08.30 till 15.00. Eftersom kursdeltagarna kommer med olika förkunskaper och olika lång studietid bakom sig så kan olika deltagare ha individuellt anpassade scheman.

Studierna kan också vara tematiska – det vill säga flera ämnen läses tillsammans, vi gör studiebesök och lite mer omfattande redovisningar.

 

Ämnen

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap. Det finns också möjlighet att läsa sociologi. I flera ämnen kan du läsa in högre behörigheter.

Du bör ha klarat av grundskolan innan du börjar på Allmän kurs. Du kan också ha gått eller flera år på gymnasiet men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Svenska.
I svenska tränar du på de grundläggande färdigheterna att läsa, skriva och analysera texter. Du repeterar språkliga färdigheter som grammatik, språkriktighet och framställning av olika typer av texter.
I svenska 2 läser du också litteraturhistoria.
I svenska 3 ligger tonvikten på skriftlig och muntlig framställning. Du får fördjupad träning i att planera och framföra muntliga anföranden. Du lär dig att ta fram och sammanställa information, liksom att kritiskt granska källorna, för att kunna skriva en vetenskaplig text. Kunskaperna används bland annat till att skriva en vetenskaplig text som behandlar någon del av svenskämnet. Du läser skönlitteratur med inriktning på att lära dig mer om hur berättarteknik och stilmedel påverkar en text. Du studerar det svenska språkets historia och hur språket har förändrats genom tiderna.

Engelska.
På Allmän kurs kan du läsa Engelska 5 och 6. Vi jobbar i ganska små grupper, pratar engelska så mycket som möjligt, läser texter och böcker, ser på film och diskuterar. Det finns möjlighet att också läsa Engelska 7.

Matematik.
I matematik erbjuds gymnasiekurserna 1 – 5 och studierna bedrivs individuellt och anpassas efter varje deltagares förutsättningar, tidigare kunskaper och mål. Stor vikt läggs vid personlig handledning och uppföljning där var och en ska ges möjlighet att få det stöd och den tid som behövs för att förstå och lära. Speciellt de som i tidigare skolgång känt att de ”tappat greppet” om matematiken ska ges möjlighet att få en bra grund och ett bättre självförtroende i matematik.

Samhällskunskap. 
Nivån på kursen är 1b. Vi skaffar oss viktiga och nödvändiga saker för att förstå hur samhället fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter vi har, vilka lagar och regler som gäller och hur vi kan påverka beslut. Vi delar egna kunskaper och erfarenheter, använder oss av aktuella texter och andra medier. Fördjupningsuppgifter, studiebesök och diskussioner ingår. Vi läser delvis ämnet i temablock tillsammans med historia och religion för att förstå bakgrund och sammanhang.

Naturkunskap.
I naturkunskap erbjuds studier på gymnasienivå motsvarande kursen naturkunskap 1a1. Vi går igenom naturvetenskapens grunder och sedan fördjupar vi oss inom olika områden inom miljö, energi, och människokroppen. En viktig aspekt inom naturkunskapen är att visa hur allting hänger ihop. Till exempel är energi och miljö en lika viktig samhällsfråga som det är en naturvetenskaplig fråga. Hur vi som människor mår, både fysiskt och psykiskt bestäms också till stor del av sociala faktorer.  

Religionskunskap.
Vi går igenom de fem världsreligionerna och diskuterar dem. Vi diskuterar också en del tidningsartiklar om olika etiska frågor.

Historia.
Vi läser om de viktigaste epokerna i historien från antiken till nutid.

Sociologi.
I sociologin studerar vi mänskliga relationer och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Vi försöker förstå och förklara människors handlingar och sociala identiteter.

 

Temastudier

Under några veckor varje termin ägnar vi oss åt temastudier som till exempel kan handla om Demokrati, Genus eller Ett hållbart samhälle. Dessa temaveckor bryter vi det normala schemat och ägnar all tid åt föreläsningar, studiebesök, filmer och grupparbeten. Temastudierna omfattar flera ämnen och är tänkta som fördjupning av aktuella frågor.

Livskunskap står på schemat i början av läsåret och då tar vi upp frågor om gruppdynamik, självkännedom och relationer.