Själavård

Själavård – Delkurser

Vad är själavård?

Denna första delkurs ger en inblick i själavårdens historiska rötter och utveckling, dess identitet och särskilda kännetecken samt människan sedd i sitt relationella sammanhang. Olika svenska själavårdstraditioner och arbetssätt diskuteras och bryts mot varandra. Vidare studeras själavårdens plats i församlingen och församlingen som själavårdande miljö.

 

Det själavårdande samtalet/samtalskonst

Delkurs två handlar om det själavårdande samtalet och dess ramar. Särskilt behandlas det aktiva empatiska lyssnandet och konsten att skapa en relation och ett samtal som hjälper konfidenten utveckla sin livsberättelse konstruktivt. Praktiska samtalsövningar utgör ett viktigt inslag.

 

Själavård och handledning

Delkurs tre söker besvara vad själavårdshandledning är och hur den fungerar inom tystnadspliktens ram. Vi genomför praktisk handledning. Själavårdens drivkrafter och källor diskuteras samt hur själavårdaren kan vara förankrad i kristen tro och hantera sina olika roller i en församlingsmiljö.

 

Andlig vägledning och fördjupningsarbete i själavård

I denna sista delkurs behandlas den klassiska andliga vägledningen – att följa ”Vägen” i förhållande till själavårdsuppgiften. Därutöver ges kursdeltagarna tillfälle att mer ingående fördjupa sig i något av själavårdens olika kunskapsområden.

 

Mer utförlig information om innehållet i de olika delkurserna finns i kursplanen.