Allmän kurs

Allmän kurs, Linköping – Kursplan

Vi läser de gymnasiegemensamma ämnena som ger behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap.

Dessutom finns tillvalsämnen, vilka kan variera bl.a. på deltagargruppens storlek och de lärare som finns tillgängliga. För närvarande kan man välja psykologi, sociologi samt engelska 7.

 

Ämnen

Engelska
I engelskan har vi en kursbok som grund, där vi läser både faktatexter och skönlitterära texter, och jobbar mycket med läsförståelse. För att uppnå högskolebehörighet läses både engelska 5 och 6. För behörighet mot yrkeshögskola räcker det med engelska 5.

Historia
Vi läser om de viktigaste epokerna i historien från antiken till nutid. Vi för gemensamma diskussioner och ni får också göra en del fördjupningsuppgifter. Det är motsvarande historia 1a1 som vi läser.

Matematik
I matematik erbjuds studier på gymnasienivå motsvarande kurserna matematik 1  och 2, finns det särskilda önskemål om högre kurser går det att ordna.  Vi använder en lärobok med bra förklaringar och exempel. Det finns också alltid möjlighet att få enskild hjälp om man fastnar på någon uppgift eller behöver ytterligare genomgångar eller förklaringar. Även de som i tidigare skolgång känt att de ”tappat greppet” om matematiken ska ges möjlighet att få en bra grund och ett bättre självförtroende i matematik.

Naturkunskap
I naturkunskap erbjuds studier på gymnasienivå motsvarande kursen naturkunskap 1a1.

Först går vi igenom naturvetenskapens grunder med bland annat materiens uppbyggnad. Ett viktigt avsnitt är “Hållbar utveckling”. Där tittar vi bl.a på användning av energi, olika energislag och hur de påverkar miljön. I avsnittet ekologi behandlas bl.a villkoren för levande organismer och hur de påverkar varandra och hur vår livsstil påverkar miljön. Deltagarna bjuds in att komma med förslag på områden som är intressanta.

Religionskunskap
Vi går igenom de fem världsreligionerna och för diskussioner om dem. Vi läser också en del nyare tidningsartiklar om olika etiska frågor. Motsvarande kursen religion 1a

Samhällskunskap
Samhällskunskap är ett ämne där vi lär oss om hur det svenska samhället fungerar – om rättigheter och skyldigheter vi har som medborgare, om lagar och regler, ekonomi, migration, integration, demokrati och inflytande. Vi försöker se helhet och hur allt hänger ihop. Vi studerar också organisationer som EU och FN och internationella frågor.

Som utgångspunkt har vi en lärobok med frågor och uppgifter att besvara. Vi läser motsvarande samhällskunskap 1b.

Psykologi
Psykologi är ett ämne där vi lär oss om människans tankar, känslor, beteenden och samspel med omgivningen. Varför är vi människor som vi är? Varför beter vi oss som vi gör? Inom psykologin finns det olika förklaringsmodeller med olika svar och olika perspektiv. Några ser genetiska och biologiska orsaker, medan andra fokuserar mer på hur vi formats av vår uppväxt och vår omgivning. Kursen ger en introduktion till psykologins fascinerande värld.

Vi använder en lärobok som utgångspunkt och vi läser motsvarande psykologi 1.

Svenska
I svenska tränar vi på de grundläggande färdigheterna att läsa, skriva och analysera texter. Vi repeterar språkliga färdigheter som grammatik, språkriktighet och uppsatsskrivning. I svenska 2 ingår också litteraturhistoria.

I svenska 3 ligger tonvikten på skriftlig och muntlig framställning

Vi tränar oss att planera och framföra muntliga anföranden på ett fördjupat sätt. Vi lär oss att ta fram och sammanställa information, liksom att kritiskt granska källorna, för att kunna skriva en formell text. Kunskaperna används bland annat till att skriva en vetenskaplig text som behandlar någon del av svenskämnet.

Vi läser skönlitteratur med inriktning på att lära oss mer om hur berättarteknik och stilmedel påverkar en text.

Vi studerar det svenska språkets historia och hur språket har förändrats genom tiderna.

För högskolebehörighet krävs behörighet i svenska 1, 2 och 3. För behörighet till yrkeshögskola är det motsvarande i svenska 1.

 

Några bilder från Allmän kurs i Linköping