Mål, policyer & dokument

 

Liljeholmen Folkhögskola

Liljeholmens folkhögskola är en ideell förening och har Evangeliska Frikyrkan (EFK) som huvudman. Vi verkar med en kristen värdegrund så som den förstås i den Apostoliska trosbekännelsen, Lausanne- deklarationen och EFKs tro- och självförståelse.

Stadgar (pdf)

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Värdegrund & världsbild

Gud

Gud är treenig, en gemenskap av evig kärlek. Han är Fader och skapare av allt liv, So- nen som försonat människan med Gud, närvarande som Anden. Jesus skall komma åter för att låta världen fullkomnas.

Naturen

Gud, människan och naturen hör samman i en helhet där människan har fått ett ansvar av Gud att vårda och förvalta skapelsen.

Människan

Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett unikt värde, men lever i spänning- en mellan ont och gott. Människan är beroende av gemenskap och formas i relation med Gud, människor och allt skapat.

Kunskapen & kulturen

Kunskapen växer fram i samspelet mellan människor som med engagemang söker den i teoretisk reflektion och praktisk handling. Människan är kreativ, utvecklas och mognar genom sitt och andras skapande.

Samhälle och folkbildning

Samhället formas genom demokrati och rättvisa, gemenskap och respekt, förlåtelse och ansvar. Folkbildningen finns i spänningsfältet mellan folkrörelsernas ideal och det om- givande samhället. Den kan bidra till att stärka demokratin, låta människor få möjlighet att påverka sin livssituation och samhällsutvecklingen samt värna bildning och kultur, i enlighet med Förordningen om statsbidrag till folkhögskolor 2015:218.

Värderingar

Hela människan

Utifrån människan som ande, själ och kropp skall hennes behov mötas och förmågor utvecklas.

Hela relationer

Liljeholmen skall vara en varm social miljö. Människan är en varelse i behov av goda relationer med människor och Gud. På Liljeholmen möts alla människor av ömsesidig respekt oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättningar, religion, utbildningsbak- grund och sexuell läggning

En hel värld

Liljeholmen präglas av omsorg om vår jord, dess människor, samhällen och natur.

Uppdragsbeskrivning

Bilda människor

Liljeholmen skall göra det möjligt för människor att erövra sin kreativitet, kapacitet och utveckla sin personlighet, att ge vidare av sina gåvor och ta vara på andras.

Rusta kyrkan

Liljeholmen skall ge kunskaper och färdigheter till dem som ideellt eller yrkesmässigt vill vara i den världsvida kyrkans tjänst.

Förändra världen

Liljeholmen skall genom sina kursdeltagare, personal och verksamheter sätta goda avtryck i vår värld, både lokalt och globalt.

Pedagogisk grundsyn

Den pedagogiska grundsynen tar sin utgångspunkt i värdegrunden och är en nedbryt- ning av den till konkret handling.

Liljeholmens folkhögskola vill förverkliga värdegrunden genom att:

  • uppmuntra till aktiv delaktighet i studiearbetet genom att se, locka fram och re-spektera tidigare erfarenheter och kunskaper. Därvid skall alla ha en reell möj-lighet att göra sig hörda och medverka utifrån sina förutsättningar.
  • i det pedagogiska arbetet – som rör skolans alla verksamheter – tillämpa meto-der som skapar insikt och förståelse.
  • verka i en anda av generositet och respekt.
  • öva förmågan att granska och analysera ideologier, tankeströmningar och sam-hällsföreteelser.
  • ge goda tillfällen till skapande och utveckling på olika kompletterande områdensåsom hantverk, teoretisk bearbetning och andligt sökande.
  • erbjuda tillfällen till reflektion, andakt och gudstjänst
  • erbjuda naturupplevelser som öppnar sinnen och väcker miljömedvetenhet
  • se hela skolans verksamhet som ett kulturarbete, som skapar delaktighet och förändring

Hämta skolans hela Måldokument som pdf.

Kränkande särbehandling

Målet är att skapa ett öppet och positivt klimat som ger en trygg och vänlig arbetsmiljö. Medarbetarna skall möta respekt för sin person, sitt arbete med utgångspunkten i ett demokratiskt förhållningssätt. Ingen kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier skall förekomma på Liljeholmens folkhögskola varken mellan personal, deltagare eller mellan personal och deltagare.

Hämta Kränkande särbehandling som pdf.

Drogpolicy

Skolans drogpolicy innebär att det inte är tillåtet att förmedla, använda eller vara påverkad av någon typ av drog – alkohol inberäknat, inom skolans område eller under resa arrangerad av skolan. Den gäller kursdeltagare, gäster och personal.

Hämta Drogpolicyn som pdf.

Miljöpolicy

På Liljeholmens Folkhögskola arbetar vi för att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan. Vi vill ta vår del av ansvaret för kommande generationer och låter därför miljöperspektivet genomsyra all vår verksamhet.

Som en miljömedveten skola bör vi uppmuntra både kursdeltagare och personal till personliga ställningstaganden i miljövänlig riktning, till exempel genom gemensamma miljödagar. Elever och personal ska uppmuntras att vistas i naturen och njuta av den, genom till exempel friluftsdagar och tillgång till exempelvis roddbåt och grillplats.

Hämta Miljöpolicyn som pdf.

Brandskyddspolicy

Vårt mål är att ha en organisation som har ett aktivt ansvar för brandskyddet och som följer de regler och rutiner som krävs för att minska risken för att en brand ska uppstå.

Hämta Brandskyddspolicyn som pdf.

Policy för hantering av personuppgifter

Liljeholmens folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Hämta Policy för GDPR som pdf.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Policyn omfattar också skolans deltagare i tillämpliga delar. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt och fysiskt.

Hämta Arbetsmiljöpolicyn

Krisplan

Vid en skola av Liljeholmens storlek med många människor och med ett flertal byggnader i trä och med dyrbar utrustning är det troligt att det inträffar händelser som ej hade kunnat förutses och som påverkar oss i hög grad. Det kan vara bränder, olyckor, fysiska och psykiska sjukdomar, våld eller hot om våld, sexuella trakasserier och övergrepp, drogmissbruk eller dylikt. Arbete pågår för att förebygga att oförutsedda händelser inträffar eller får stora konsekvenser. Hit kan räknas brandskyddsverksamheten och arbetsskyddet. Alla sådana tillfällen går dock inte att förutse eller förebygga. Därför är det viktigt att Liljeholmen har en krisplan när sådana händelser inträffar.

Hämta Krisplanen

Policy och handlingsplan vid våld och hot om våld

Skolan ska se till att verksamheten bedrivs så att både kursdeltagare och personal får arbeta i en god arbetsmiljö och att ingen ska behöva utsättas för någon form av våld eller hot om våld. Till hotbilden räknas även provokation eller trakasserier.

Ett målmedvetet arbete med skolans värdegrund ska hindra att situationer uppstår men om och när det sker ska det för alla vara tydligt vilka rutiner som gäller och vilka stödjande resurser som finns. I detta syfte är denna handlingsplan upprättad.

Hämta Policy och handlingsplan vid våld och hot om våld

Akut psykisk ohälsa

Skolan har en handlingsplan för tillfällen då någon drabbas av akut psykisk ohälsa. Den innehåller lite olika “kom ihåg” och viktiga telefonnummer.

Hämta Handlingsplan vid akut psykisk ohälsa