Styrdokument

Mål, policy och dokument

Liljeholmens folkhögskola är en ideell förening och har Evangeliska Frikyrkan (EFK) som huvudman.

Liljeholmen präglas av tre värderingar:

 • Hela människan

 • Hela relationer

 • En hel värld

Läs mer om Värdegrund, världsbild och värderingar i Liljeholmens Måldokument.

Pedagogisk grundsyn & Uppdragsbeskrivning

Den pedagogiska grundsynen tar sin utgångspunkt i värderingarna och är en nedbrytning av dem till konkret handling.

Liljeholmens folkhögskola vill förverkliga värderingarna genom att:

 • uppmuntra till aktiv delaktighet i studiearbetet genom att se, locka fram och respektera tidigare erfarenheter och kunskaper.

 • i det pedagogiska arbetet – som rör skolans alla verksamheter – tillämpa metoder som skapar insikt och förståelse.

 • verka i en anda av generositet och respekt.

 • öva förmågan att granska och analysera ideologier, tankeströmningar och samhällsföreteelser.

 • ge goda tillfällen till skapande och utveckling på olika kompletterande områden såsom hantverk, teoretisk bearbetning och andligt sökande.

 • erbjuda tillfällen till reflektion, andakt och gudstjänst

 • erbjuda naturupplevelser som öppnar sinnen och väcker miljömedvetenhet

 • se hela skolans verksamhet som ett kulturarbete, som skapar delaktighet och förändring

Kränkande särbehandling

Målet är att skapa ett öppet och positivt klimat som ger en trygg arbetsmiljö. Medarbetarna skall möta respekt för sin person, sitt arbete med utgångspunkten i ett demokratiskt förhållningssätt. Ingen kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier skall förekomma på Liljeholmens folkhögskola varken mellan personal, deltagare eller mellan personal och deltagare.

Drogpolicy

Skolans drogpolicy innebär att det inte är tillåtet att förmedla, använda eller vara påverkad av någon typ av drog – alkohol inberäknat, inom skolans område eller under resa arrangerad av skolan. Den gäller kursdeltagare, gäster och personal.

Miljöpolicy

På Liljeholmens Folkhögskola arbetar vi för att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan. Som en miljömedveten skola bör vi uppmuntra både kursdeltagare och personal till personliga ställningstaganden i miljövänlig riktning, till exempel genom gemensamma miljödagar, uppmuntras att vistas i naturen genom till exempel friluftsdagar och tillgång till exempelvis roddbåt och grillplats.

Brandskyddspolicy

Vårt mål är att ha en organisation som har ett aktivt ansvar för brandskyddet och som följer de regler och rutiner som krävs för att minska risken för att en brand ska uppstå.

Policy för hantering av personuppgifter

Liljeholmens folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Policyn omfattar också skolans deltagare i tillämpliga delar.

Policy och handlingsplan vid våld och hot om våld

Skolan ska se till att verksamheten bedrivs så att både kursdeltagare och personal får arbeta i en god arbetsmiljö och att ingen ska behöva utsättas för någon form av våld eller hot om våld. Till hotbilden räknas även provokation eller trakasserier. I detta syfte är denna handlingsplan upprättad.

Krisplan

Vid en skola av Liljeholmens storlek med många människor och med ett flertal byggnader i trä och med dyrbar utrustning är det troligt att det inträffar händelser som ej hade kunnat förutses och som påverkar oss i hög grad. Det kan vara bränder, olyckor, fysiska och psykiska sjukdomar, våld eller hot om våld, sexuella trakasserier och övergrepp, drogmissbruk eller dylikt. Därför är det viktigt att Liljeholmen har en krisplan när sådana händelser inträffar.

Akut psykisk ohälsa

Skolan har en handlingsplan för tillfällen då någon drabbas av akut psykisk ohälsa. Den innehåller lite olika “kom ihåg” och viktiga telefonnummer.

Policy för sociala medier

Skolan har en policy för hur vi jobbar med sociala medier. Vem som gör vad och hur ofta. Hur vi hanterar foton, klagomål och liknande.