Studeranderättslig standard

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet inrättat Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR.

Följande frågor kan behandlas av FSR: information innan den studerande är antagen, information vid kursstart, deltagarinflytande och studeranderätt, avgiftsfri undervisning, intyg, om en kurs upphör eller ställs in, utvärdering, försäkringar, disciplinära åtgärder samt arkiv- och sekretessregler.

Folkhögskolans beslut gällande utfärdande av studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Om man tycker att man blivit felaktigt behandlad av skolan eller att skolan brustit i sin information kan man i första hand prata med sin lärare, i andra hand rektor Petra Hallqvist, eller kontakta styrelsens ordförande Anders Blåberg. Man kan också vända sig med sina frågor direkt till FSR. FSR kommer då att bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard. Här hittar du mer information om FSR

Här kan du hämta hem hela den studeranderättsliga standarden.

Statens syfte

 • Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

 • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

 • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Huvudmannens profil

Liljeholmen präglas av en kristen grundsyn där alla är välkomna. Huvudman för skolan är Evangeliska Frikyrkan, Ryttargårdskyrkan och Östgötamissionen. EFK är ett trossamfund bestående av 330 församlingar med totalt cirka 30 000 medlemmar. Inom EFK finns tre folkhögskolor. Hyllie Park Folkhögskola, Örebro Folkhögskola och Liljeholmens Folkhögskola.

Organisation

Liljeholmens folkhögskola är en ideell förening med tre medlemmar. Evangeliska Frikyrkan (EFK), EFK:s medarbetarförbund och EFK Östgötamissionen. Via ombud väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar föreningens verksamhet och verkställer årsmötets beslut. En skolledning är tillsatt av styrelsen för att leda det dagliga arbetet.

Kursplaner

Varje kurs har sin egen kursplan. I denna hittar du information som är specifik för den kursen. Du hittar information om mål och syfte, pedagogik, genomförande, antagning, elevinflytande och utvärdering, intyg och studieomdömen, terminstider, frånvaro och sjukdom, kostnader och kontaktuppgifter. Kursplanerna hittar du på vår hemsida.

Varje kurs har en kursföreståndare som du kan vända dig till med frågor och funderingar. Adresser och telefonnummer finns på hemsidan.

Inställd kurs

Om det finns risk för att en planerad kurs inte kan genomföras ska den sökande informeras om detta vid antagningen, eller om en kurs ställs in p g a för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över ska berörda sökande informeras personligen så snart det kan ske.

Drogpolicy

Skolans drogpolicy innebär att det inte är tillåtet att förmedla, använda eller vara påverkad av någon typ av drog- alkohol inberäknat, inom skolans område eller under resa arrangerad av skolan. Den gäller kursdeltagare, gäster och personal.

Avgifter och kostnader

Undervisning vid folkhögskola är avgiftsfri. Däremot betalar man för kost, logi, allmän service, undervisningsmaterial och studieresor. Kostnad för olika boendeformer framgår av skolans hemsida. Tillkommande kostnader för olika kurser framgår av kursplanen för respektive kurs.

CSN

När du studerar vid folkhögskola får du studiehjälp t o m vårterminen det år du fyller 20. Skolan anmäler dig till CSN. Om du ska bo på skolan kan du även söka inackorderingstillägg. Detta söker du själv på särskild blankett.

Kursdeltagare över 20 år kan söka studiemedel som består av bidrag och lån.

Vid förändringar under studietiden är du skyldig att meddela CSN. Skolan rapporterar också kontinuerligt till CSN om det sker några förändringar i din skolgång, t ex hög frånvaro.

För mer info se www.csn.se

Studerandeinflytande

Skolans kursdeltagare bildar varje år ett elevråd med representanter från alla kurser. Elevrådet möts så ofta man vill och diskuterar de frågor som man själv bestämmer. Ungefär 3-4 gånger per termin träffas elevrådet och representanter för skolan. Det mötet kallar vi Skolråd. Där finns möjlighet att ta upp frågor som är aktuella, synpunkter på verksamheten, nya idéer och tankar. Vi är angelägna om att ni som kursdeltagare skall ge skolan en snabb feedback på det som vi gör eller om ni är missnöjda med något. Då finns det förhoppningsvis tid att göra något åt saken. Utöver ovanstående har vi även olika fokusgrupper. Dessa varierar lite år från år och fokuserar på tex idrott och hälsa, miljö, mat.

Studerande med funktionsnedsättning

De flesta undervisningslokaler och allmänna utrymmen är tillgängliga för rullstolsburna, och även ett antal internatrum. Hörselslinga finns i skolans större samlingssalar.

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller bristande kunskaper i svenska

Vid behov av pedagogiskt stöd eller särskilda insatser, tex vid bristande språkkunskaper finns möjlighet för skolan att ansöka om extra stöd.

Tillgång till lokaler och utrustning

På skolan finns många lokaler som du har tillgång till. Vi har även instrument som du får använda. Hur detta sker får du information om vid kursstart.

Datorer och internet

På skolan finns datorer i bibliotek och att låna beroende på vilken kurs du går. Skolarbete har alltid företräde framför privat surfande, privat mail, chat eller annat. Det förbjudet att använda datorerna för innehåll som kan vara stötande, rasistiskt, kränkande eller pornografiskt. Det är förbjudet att installera program på datorerna. 

Försäkringar

Alla som studerar vid skolan är försäkrade men självriskerna är höga och ersättningsbeloppen låga. Därför bör du ha någon form av hemförsäkring. För dig som inte är skriven på studieorten kan det vara så att den hemförsäkring du har på folkbokföringsorten kan vara tillräckligt även för studieorten. Detta bör du kontrollera med försäkringsbolaget. Du som är skriven på studieorten bör ha en egen hemförsäkring. Denna bör omfatta ansvar, inbrott, vattenskada, brand, allrisk och olycksfall. Många försäkringsbolag har speciella försäkringar för studerande.

Utvärdering

Vid slutet av varje läsår genomförs en skriftlig utvärdering i form av en enkät till alla kursdeltagare vid långa kurser. Utöver detta genomförs utvärderingar i kurserna. Innehållet i dessa framgår av respektive kursplan.

Disciplinära åtgärder

Om det uppstår problem som vi anser äventyrar din skolgång hos oss, t ex hög frånvaro eller upprepade mindre förseelser kallar vi till ett samtal och uttalar en varning. Vi diskuterar också hur vi kan stödja dig för att undvika fortsatta problem. Om denna varning inte leder till en förbättring kan du avstängas eller avskiljas från dina studier.

Grunder för avstängning eller avskiljande från studier är

 • Alkohol-, narkotika-, droganvändning (se Överenskommelse om alkohol- och drogfrihet)

 • Annan hantering av droger

 • Missbruk av skolans datanät

 • Stöld

 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar/ord

 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på person eller skolans egendom

 • Om personen eller handlingen orsakar ett arbetsmiljöproblem

 • Upprepad och långdragen misskötsel av studier

 • Obetalda fakturor till skolan

Beslut om avstängning och/eller avskiljande fattas av rektor i samråd med kursföreståndare. I grova fall där studerande eller personal utsätts för risk kan rektor omedelbart stänga av eller avskilja den studerande från skolan. Dessa beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.

Grunder för avskiljande från boende

Avbrutna studier eller deltagare som bryter mot hyres- och/eller ordningsregler och ej rättar sig efter de varningar som utfärdats.

Hantering av personuppgifter

Liljeholmens folkhögskolas har en policy för GDPR som finns på vår hemsida.

Trygg hantering av dina personuppgifter

Liljeholmens folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grund- läggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vilka uppgifter vill vi ha?

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid på Liljeholmen.

Hur hanterar vi dina kontaktuppgifter?

När du fyller i ett kontaktformulär, ansöker eller på annat sätt skickar dina personupp- gifter är du medveten om att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part såvida denna organisation inte har ett biträdesavtal med Liljeholmens folkhögskola. Detta gäller våra administrativa skolverktyg samt vår webbplats.

Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, bidragsansökningar, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge vi sparar data?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare och maximalt två år efter avslutade studier sparas dina uppgifter. Därefter sparar vi enbart dina kon- taktuppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen. För din skull sparar vi kursintyg/behörighetsintyg i 50 år. Självklart kan vi ta bort dessa uppgifter om du så önskar.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av personuppgiftshantering, lösenordsskyddade datorer och konton. För data som ej är digital skyddas data i arkiv eller på ett sådant sätt att tillgängligheten för obehörig person begränsas.

Laglig grund

Hanteringen av dina personuppgifter grundar sig i den lagliga grund som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Artikel 6.1 (b, d, f)

Kontaktperson gällande GDPR

Har du frågor eller om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta expeditionen. Personuppgiftsansvarig är Liljeholmens folkhögskola.

Sekretessregler

Skolan lämnar inte ut personbunden information eller bildmaterial utan den studerandes medgivande, förutom sådana uppgifter som krävs föra att rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga inför, d v s Centrala Studiestödsnämn- den (CSN), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Folkbildningsrådet. Studerande som har skyddad identitet rapporteras enligt för detta gällande normer till SCB och CSN.

Den studeranderättsliga standarden är antagen av styrelsen och godkänd av FSR.